Skip to content

Vedtægter

Slægtshistorisk Forening Vestsjællands vedtægter:

Vedtægter pr. 10/2-2016.


§ 1: Navn og hjemsted.

Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune.

§ 2: Formål.

  • Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede,
  • at arrangere oplysende foredrag,  samt
  • at øge kendskabet til slægtshistoriske forskningsmetoder og -midler.

§ 3: Organisation.

Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning af slægtshistoriske foreninger.

Foreningen kan endvidere indgå samarbejde med slægtshistoriske og lokalhistoriske foreninger omkring arrangementer.

Foreningen kan ikke forpligtes økonomisk ud over eventuelt kontingent til landssammenslutningen.

§ 4: Generalforsamling.

Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes på et passende sted inden for det gamle Vestsjællands Amt.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Budget.
a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
b. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

§ 5: Forslag.

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kun de indkomne forslag eller emner kan behandles på generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 1. december. Bestyrelsen offentliggører forslag og eventuelle bemærkninger hertil sammen med mødeindkaldelsen.

§ 6: Beslutninger.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af afgivne stemmer.

Ændringer i vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer, samt stemmer afgivet ved fuldmagt.

Der kan stemmes med skriftlig fuldmagt, idet dog ingen kan have mere end 3 stemmer.

§ 7: Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når et flertal i bestyrelsen finder anledning til det, eller hvis en tredjedel af medlemmerne har fremsat skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden.

§ 8: Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til den ordinære og til en evt. ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside, ved bekendtgørelse på DIS-Danmarks hjemmeside, via mail og/eller via alm. post.

§ 9: Bestyrelsen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der på den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen således, at 3 medlemmer vælges i lige år og 2 medlemmer vælges i ulige år.

Der vælges ligeledes for 2 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, som vælges hhv. i lige og ulige år.

Endelig vælges for 2 år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant, som vælges hhv. i ulige og lige år.

Valgene sker ved simpelt stemmeflertal.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen skal føre en beslutningsprotokol, hvoraf skal fremgå bestyrelsesbeslutninger samt afholdte møder, generalforsamlinger mm.

§ 10: Regnskab.

Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

§ 11: Kontingent.

Kontingent til afholdelse af foreningens udgifter vedtages på generalforsamlingen med simpelt flertal.

§ 12: Opkrævning.

Kontingentet gælder for perioden 1. august til 31. juli og forfalder til

betaling den 15. august.

§ 13: Tegning.

Foreningen tegnes af formand eller kasserer hver for sig.

§ 14: Opløsning.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med 30 dages mellemrum stemmer for opløsning og beslutter anvendelsen af de eventuelle formue og andre værdier.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. februar 2016.

 


Historisk information:

Foreningen er stiftet 31. maj 1976 - vedtægterne er ændret på generalforsamlingen 21. februar 2008

Total Page Visits: 429 - Today Page Visits: 3