Skip to content

Generalforsamlingen 26. februar 2020

Velkomst ved formanden, Poul Carlsen

Poul bød de 28 fremmødte medlemmer velkommen. Vi var nødsaget til at skifte lokale i sidste øjeblik og er taknemmelige over at Kalundborg Museum med så kort varsel kunne stille et så velegnet lokale til rådighed.

Desuden takkede Poul vores kasserer Kamma for hurtig sagsbehandling omkring flytning inkl. levering af kaffe og brød. Kamma fik også en velfortjent tak med det store arbejde med at arrangere foredrag ud over medlemsadministration og regnskab.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog vores revisor, Mogens Pagh. Generalforsamlingen godkendte valget ved akklamation.

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for 2019

Vores formand, Poul, fremlagde bestyrelsens beretning. Du finder den her: SFV Generalforsamling 2020-02-26, sammen med regnskab og budget.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning for 2019 ved akklamation.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Vores kasserer, Kamma, gennemgik regnskabet. Du finder regnskabet her: SFV Generalforsamling 2020-02-26 sammen med beretning og budget.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet ved akklamation.

Budget

 • Fremlæggelse af budget for det kommende år (2020)
  Vores kasserer, Kamma, gennemgik budgettet, som i alt væsentligt svarede til foregående års budget. Vi har desværre ikke haft fremgang i medlemstallet i 2019, så de økonomiske rammer er uændrede.
 • Fastsættelse af kontingent
  Kontingengentet er uændret i 2020, 230 kr. pr. husstand og 200 kr. for en pensionisthusstand.

Du finder budgettet her: SFV Generalforsamling 2020-02-26 sammen med beretning og regnskab

Generalforsamlingen godkendte budgettet ved akklamation.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Poul Carlsen og Kamma Rasmussen var på valg. Poul ønskede ikke genvalg. Kamma modtog genvalg.

Generalforsamlingen valgte følgende bestyrelsesmedlemmer

 • Kamma Rasmussen
 • Leif Nilsson

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Generalforsamlingen godkendte valget af bestyrelsesmedlemmer ved akklamation.

Valg af bestyrelsessuppleanter

Begge poster til bestyrelsessuppleanter var vakante.

Følgende blev valgt som bestyrelsessuppleanter:

 • Doris Brunhøj for 2 år
 • Lone Rasmussen for 1 år

Generlaforsamlingen godkendte valget ved akklamation.

Valg af revisor

Mogens Pagh er valgt for 2 år på generalforsamlingen i 2019

Valg af revisorsuppleant

Kaj Sørensen var villig til at modtage genvalg.

Generalforsamlingen godkendte valget ved akklamation.

Eventuelt

Under eventuelt kan alt vedrørende foreningen drøftes, men der kan ikke vedtages ændringer.

Ove Jensens indlæg

Det forløbne år har været meget udfordrende. Uden varsel valgte vores formand at forlade foreningen, og næsten samtidig blev næstformanden ukampdygtig af alvorlig sygdom. Heldigvis lykkedes det at få aktiveret suppleanten Anne til bestyrelsen, og Poul accepterede at fungere som formand resten af perioden, selvom han allerede havde meddelt at ville forlade bestyrelsen ved denne generalforsamling. 

Bestyrelsen har alligevel formået at præsentere endnu en stribe spændende foredrag; vi har især via Hans’s indsats fået etableret et godt samarbejde med Kalundborg Bibliotek med månedlige cafémøder, hvilket vi forventer os meget af fremover. Samtidig har Hans stået for vores velfungerende hjemmeside. Den samlende kraft må dog tillægges Kamma, som udover at være kasserer, udfører alt det vi andre ikke formår – aftaler med foredragsholdere og Folkeuniversitetet, kontakt til kommunen, styring af lokaler, kaffe og kage, og ikke mindst at holde os alle i hånden så vi husker at komme til møderne. Dertil en masse som jeg ikke lige kan komme på. 

På vort seneste bestyrelsesmøde begyndte temaer som samarbejde med andre foreninger, økonomien, kandidater til bestyrelsen, nye tiltag - samt det tunge emne – at vi måske var i den situation, at foreningen måtte lukke. 

Vi har nu fået en ny mand i bestyrelsen, og to rare damer som suppleanter. Jeg glæder mig meget til at lære dem at kende. Der er ingen tvivl om at bestyrelsesarbejdet bliver interessant. 

Vi har en del problemer, som jeg skal forsøge at ridse op. Ser vi 8-10 år tilbage var foreningen overordnet set: En tilsyneladende velfungerende forening båret af en stribe af de bedste foredrag der kan opdrives. Der har i mellemtiden været forskellige andre tiltag, som Folkemøde i Høng og deltagelse på Kalundborgmessen, men jeg véd intet om effekten. Omkring årsskiftet til 2020 kunne en retfærdig ny vurdering lyde – Foreningen er overordnet set: En tilsyneladende velfungerende forening båret af en stribe af de bedste foredrag der kan opdrives. Der tilbydes desuden et månedligt cafémøde i samarbejde med biblioteket. 

Umiddelbart ser det jo ikke så tosset ud. Det er desværre ikke hele sandheden. I nævnte periode er medlemstallet faldet med næsten præcis 30%. Det truer vores økonomi. Måske kan vi skrue lidt på kontingentet, hvilket ikke er tillokkende fordi vi allerede har et kontingent svarende til ”markedet”. 

Der er sandsynligvis kun én vej frem – vi skal skaffe nye medlemmer. På næste generalforsamling bør vi kunne berette om tiltag der har skaffet os en del flere medlemmer, men også at det er lykkedes os at fastholde vores hidtidige trofaste medlemmer - alternativet er trist, nemlig at foreningen må lukke. 

Var vi en erhvervsvirksomhed ville man nok starte med en markedsanalyse. I de seneste 10 år har der manifesteret sig to nye store foreninger på vestsjælland, nemlig Danske Slægtsforskere Slagelse- Sorø og Holbæk Slægtsforskere, begge oprettet som lokalforeninger under DIS-Danmark. Alene nyhedens interesse og eksponering har muligvis skaffet dem medlemmer på vores bekostning. Jeg véd ikke ret meget om Slagelse-foreningen, men imellem Holbæk-foreningens ca. 90 medlemmer ser jeg nok 6-8 som har været hos os, hvoraf nogen (skønsmæssigt 5) er medlem begge steder. Holbæk-foreningen er særlig interessant – i vores kerneområde Vestsjælland - har en ny forening formået at etablere sig. Der var over 150 interesserede mødt til stiftende generalforsamling, og foreningen er lykkedes med at fastholde 80-90 medlemmer gennem de seneste år. Kendte de mere end 150 interesserede mon nok til vores forening? Slægtshistorisk Forening Vestsjælland må have været temmelig meget under rardaren! 

Heldigvis fokuserer Holbæk-foreningen meget på at være en lokal forening; de ville givetvis have en langt stærkere profil ved at hedde f.eks. Danske Slægtsforskere Holbæk Amt, hvilket nok ville være ødelæggende for vores forening. 

Der er ingen tvivl om at vi – med næsten alle midler – skal have skabt ny energi i foreningen. Om det så skal være under vort gode gamle navn, eller ej, kræver en grundig vurdering. I det ”eksisterende marked” er grænserne på en måde allerede afstukket i form af Holbæk og Slagelse/Sørø kommuner, hvorved det at inddrage Kalundborg i foreningsnavnet, kan give en nyhedseffekt og skærpet profil, hvis vi formår at tilføje spændende aktiviteter. Muligvis kan vi også have fordel af at koncentrere vore aktiviteter i Kalundborg og nærmeste omegn, og droppe møderne i Holbæk og Høng. 

Den ny bestyrelse har to valgmuligheder: Profilere os tilstrækkeligt til at øge medlemstallet – eller – forberede en ekstraordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse. Vi har naturligvis forskellige stikord på mulige/umulige aktiviteter, og glæder os til bidrag fra ”de nye”. Desuden har vi for alvor brug for input fra medlemmerne, så hold jer ikke tilbage. 

Forhåbentlig formår den nye bestyrelse at mobilisere både evner og kræfter til at gennemføre det fornødne.

Drøftelse på baggrund af Ove Jensens indlæg

Referenten, Hans Revsbæk, spurgte derefter generalforsamlingens deltagere, om de havde ideer til fornyelse i foreningens virke, som kunne tiltrække nye medlemmer.

Meget er sket siden foreningen er stiftet. I dag kan man stort set få svar på alt via sin PC hos Arkivalieronline, hvor man ved foreningens start skulle besøge arkiverne for at få de nødvendige informationer. På det tidspunkt kunne foreningen så arrangere besøg på arkiverne for at medlemmerne kunne blive indført i hvordan man kunne komme i gang med slægtsforskning. En vigtig ting dengang, som nu, var også foredragene.

I dag har vi fortsat foredragene - men folk kan deltage for 50 kr. pr. gang og behøver derfor ikke være medlem - det giver desværre en usikker økonomi, da man jo ikke kan budgettere med disse deltagere, som betaler pr. gang. Fra forsamlingen blev det foreslået at hæve denne "pr. gang deltagerpris", så folk blev mere motiverede til at melde sig ind i foreningen.

På baggrund af et ønske, fremsat på en tidligere generalforsamling har vi de sidste par år har vi desuden deltaget i arrangementer med Kalundborg Bibliotek - Cafèmøder på biblioteket for folk, der er interesseret i slægtsforskning. Vi var i  den heldige situation, at Linda Radmer kontaktede os for at høre om vi var interesserede i et samarbej. Linda havde nogle cafèmøder med slægtsforskning som emne. Vi sagde naturligvis jatak - det passede jo fint ind i det ovenfor nævnte medlemsønske. Disse cafémøder har været rimeligt pænt besøgt, men det har ikke medført, at flere er blevet medlem af foreningen.

Doris Brunhøj og Fritse Jacobsen foreslog, at vi skulle arrangere desiderede kurser i slægtsforskning - til det formål har vi faktisk mulighed for at få stillet plads til rådighed på biblioteket under læsekredsordningen. Doris fortalte at man i Gørlev kunne gøre brug af et større lokale under biblioteket.

Vi aftalte, at Doris, Fritse og jeg skulle tage et møde med Linda Radmer, Kalundborg Bibliotek, for at udvikle disse udmærkede ideer til noget realiserbart.

Som referent vil jeg gerne takke for den gode dialog, vi fik under punktet Eventuelt - det er vigtigt at inddrage foreningens medlemmer.

Afslutning

Formanden oplyste derefter, at vi har optaget Kaj Cedersted som æresmedlem. Uden Kaj havde der ikke været nogen forening - han startede den op og var mangeårig formand og udviklede foreningen fra ingenting til en stor forening med omkring 3 gange så mange medlemmer som nu. Kaj har til og med 2019 været suppleant i bestyrelsen og har deltaget i de fleste bestyrelsesmøder, hvor vi har haft glæde af hans store baggrundsviden om foreningen. Kaj har nu ønsket "at gå på pension" men fortsætter dog inden for lokalhistorien i Svebølle Lokalhistorisk Forening.

Formanden takkede Kaj for hans mangeårige indsats og markerede det med en buket blomster

Derefter blev der serveret kaffe/te og ostemadder fra "Rasmussens Catering" v. Kamma og Kjeld Rasmussen.

Aftenen sluttede med en interessant indføring i lægdsrullernes forunderlige verden - et godt supplement til kirkebøgerne, når vi skal spore anerne. Ove Jensen stod for dette foredrag.

/ref. Hans Revsbæk

Generalforsamlingen blev afholdt i Rosenvængets Selskabslokaler, Høng 28. februar 2018. Der var 21 medlemmer tilstede. Se referat og regnskab/budget via nedenstående links.

Det blev vedtaget at hæve husstandskontingentet til 230 kr. - 200 kr. for pensionister. Kontingent opkræves pr. 1. august 2019, hvor de vedtagne kontingenter for 2019 opkræves.

Referat 2019

Regnskab 2018 og budget 2019

Referat fra generalforsamlingen de, 10. februar 2016 i Høng.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Finn Lendal foreslået og valgt.

Generalforsamlingen konstateret lovlig indkaldt. Ingen bemærkninger til dagsorden.

Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning v/Formanden.

”Så er der gået endnu et år, og som sidste år er det gået over forventning. Året endte med et lille overskud, som nok skyldtes, at vi måtte aflyse et af forårets møder. De konkrete tal kommer Kamma med under næste punkt på dagsordenen.

Vi fik 7 nye medlemmer i 2015, som hermed ønskes velkommen. Men da vi mistede 9, er nettoresultatet en tilbagegang på 2, så vi har 74 medlemmer nu.

Det blev altså kun til 5 velbesøgte egentlige møder, men vi deltog også i Kalundborgs Folkemøde i foråret i Høng, og det var en så stor en succes, at vi også i år vil bruge d. 28. maj ved hallen i Høng, hvor I er meget vedkommen til at komme forbi, det er ganske gratis og uforpligtende.

Da referaterne fra møderne findes både på hjemmesiden og i medlemsbrevene, skal jeg undlade at trætte jer med omfattende referater her, men kun opfordre jer til at komme med forslag til nye emner.

Annonceringen af vore møder på DIS-Danmarks hjemmeside kører stadig problemfrit efter Mogens har overtaget jobbet med at lægge dem ind.

Samarbejdet med DIS-Holbæk kører på meget lavt niveau, men vi generer ikke hinanden.

Møderne i Kalundborg har vi flyttet fra kantinen på Skolen på Herredsåsen til Sprogcentret i Elmegade 19, 4400 Kalundborg, som vi er meget tilfreds med. Men til efteråret skal vi finde et nyt sted, da Sprogcentret flytter, og vi ikke kan flytte med.

Samarbejdet med Folkeuniversitetet kører stadig problemfrit, efter vi er skiftet fra Holbæk til Kalundborg.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, som gør det let at være formand!”

Ingen bemærkninger til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3: Regnskab v/Kassereren.

Regnskabet blev gennemgået med enkelte bemærkninger fra Kassereren.

Ingen bemærkninger til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4: Budget v/Kassereren.

 1. Kassereren fremlagde budgettet for næste år.
 2. Kassereren foreslog uændret kontingent for næste år.

Ingen bemærkninger til hverken punkt a eller b. Begge punkter enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag v/Sekretæren.

Eneste forslag var Bestyrelsens ændringsforslag til enkelte paragraffer i vedtægterne, som Sekretæren redegjorde baggrunden for.

Enkelte forslag af redaktionel karakter, som blev noteret.

Vedtægtsændringerne herefter enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen.

 1. Michael Lundegaard-Augustesen – modtager genvalg.
 2. Kamma Rasmussen – modtager genvalg.
 3. Kaj Cedersted – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslå Poul Carlsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Michael Lundegaard-Augustesen, Kamma Rasmussen og Poul Carlsen valgt med akklamation.

Pkt.7: Valg af bestyrelsessuppleant.

a: Hans Revsbæk – modtager genvalg.

Bestyrelsen havde bedt om forslag til ny suppleant, såfremt Poul Carlsen opnåede valg.

Kaj Cedersted havde på forhånd accepteret valg som suppleant, hvis ingen anden blev foreslået.

Hans Revsbæk og Kaj Cedersted valgt med akklamation.

Pkt. 8: Valg af revisor.

Ikke på valg.

 

Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.

 1. Kaj Sørensen – modtager genvalg.

Kaj Sørensen valgt med akklamation.

Pkt. 10: Eventuelt.

Sekretæren opfordrede medlemmer til at komme med forslag til foredragsemner.

Kirsten Larsen mente, at foreningens hjemmeside blev forsømt. Der var kommet meget nyt i 2015 på nettet, som hjemmesiden burde henvise til, men der var ikke sket nogen opdatering længe.

Kirsten havde samlet en hel A4-side med oplysninger om aktuelle links, som hun ville formidle videre til foreningen.

Hun henviste i øvrigt til Facebooks to grupper om slægtsforskning, hvor man kunne få hurtig svar på sine spørgsmål, ligesom hun henviste til ”Danish Family Search”.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav generalforsamlingen til Formanden.

Formanden sagde tak til Dirigenten, takkede medlemmerne for det pæne fremmøde og erklærede herefter generalforsamlingen for slut.

Herefter var der kaffepause inden aftenens foredrag v/Jørgen Kristensen.

Referat fra Jørgen Kristensens foredrag.

Efter generalforsamlingen og kaffepausen gav formanden ordet til aftenens foredragsholder, Jørgen Kristensen, medlem af DIS-Danmarks bestyrelse.

Jørgen Kristensen (JK) forklarede, at hans indlæg i aften nærmest var en inspiration til slægtsforskning i mindre kendte områder.

Han tog udgangspunkt i sin egen morfar, om hvem han kun vidste kom fra og havde boet i Herstedvester. Da han ikke havde fået mange oplysninger fra sin mor, var det svært at finde noget om morfaren.

På et tidspunkt havde JK dog hørt bynavnet Lyndby nævnt, og da han kiggede i folketællingen 1930, opdagede han, at hans morfar på det tidspunkt boede i en ejendom i denne lille by vest for Roskilde.

I folketællingen var anført matrikelnumre, og via dette nummer på adressen fandt han oplysninger i skøde-og panteprotokollerne. Her kunne JK læse, hvornår hans morfar havde købt ejendommen.

Ved et kig i Tingbøgerne på Arkivalieronline kunne han nu se, hvornår hans morfar havde købt ejendommen, og samtidig opdagede han en bemærkning om, at ejendommen havde været på tvangsauktion.

Efter denne tvangsauktion var hans morfar flyttet tilbage til Herstedvester.

I tingbøgerne kunne han se tidligere og senere ejere, ligesom købspriser for og lån i  ejendommen kunne læses.

JK kiggede herefter i Brandforsikringsprotokollen, hvor han kunne se, hvordan ejendommen var opført, herunder oprindelig form og anvendte materialer, evt. senere ombygninger samt diverse værdiansættelser.

Endelig benyttede JK sig af Kort-og Matrikelstyrelsens kort, hvor han kunne se ejendommens placering. Et besøg i Lyndby viste, at ejendommen stadig eksisterer, og JK benyttede lejligheden til at hilse på ejendommens nuværende ejere.

Jørgens Kristensens lille foredrag gav nogle fine idéer til at komme videre med eftersøgningen af aner, som man måske ikke ved så meget om.

21-02-2016, Mogens Pagh/referent

Efter Jørgen Kristensens inspirerende foredrag, konstituerede bestyrelsen sig med uændret fordeling af posterne.

Kaare Grodal bød velkommen til 23 medlemmer og foreslog under
Pkt. 1. Valg af dirigent
   Finn Lendal som dirigent.

Finn Lendal blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen kommentarer til generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

Pkt. 2: Formandens beretning: 

Så er det blevet min tur til at fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen det sidste år. 2014 er gået væsentligt bedre end forventet. Vi har fået 5 nye medlemmer, som hermed bydes velkommen i foreningen, ikke mindst Birthe, som er her i dag. Selv om 12 har meldt sig ud, har vi kun mistet 7 medlemmer netto. 

Økonomisk har året også været godt, da underskuddet kun blev godt 2000 kr. mod budgetteret godt 6000 kr. Hvis vi kan holde underskuddet omkring 2000 kr. årligt fremover, går vi først fallit om 12-14 år.

De konkrete tal kommer Kamma med under næste punkt på dagsordenen.
 

Vi har holdt 6 generelt velbesøgte møder efter sidste generalforsamling. Da referaterne findes både på hjemmesiden og i medlemsbrevene, skal jeg undlade at trætte jer med omfattende referater her, men kun opfordre jer til at komme med forslag til nye emner.

Annonceringen af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside kører problemfrit, efter at Mogens har overtaget jobbet med at lægge dem ind. 

Samarbejdet med DIS-Holbæk kører på meget lavt niveau, men vi generer ikke hinanden. 

Vi arbejder på at få et bedre lokale i Kalundborg end kantinen på Skolen på Herredsåsen, og der er vist lys for enden af tunnelen. 

Samarbejdet med Folkeuniversitetet er blevet meget bedre, efter vi er skiftet fra Holbæk til Kalundborg. 

Kirsten Larsen ville gerne rose bestyrelsen for bekendtgørelserne af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside”. Formandens beretning enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3: Regnskab.  

Kasserer Kamma Rasmussen gennemgik regnskabet, som var revideret og godkendt af  revisor Finn Lendal.Regnskabet viste et underskud på kr. 2.056, 64 og en formue på kr. 28.047, 24.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4: Budget. 

A: Kasserer Kamma Rasmussen gennemgik forslag til budget for 2015 visende et forventet underskud på kr. 1.813,00. Der var ingen kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt godkendt. 

B: Kasserer Kamma Rasmussen forslog uændret kontingent.

Jørgen Mortensen mente, at kontingentet burde behandles før budgettet, da et ændret kontingent ville have indflydelse på budgettet. 
Formanden
bemærkede, at et ændret medlemstal også ville have indflydelse på budgettet, og nu var forslaget fra bestyrelsen uændret kontingent.
Kirsten Larsen
spurgte om medlemstallet. Kamma Rasmussen oplyste, at vi pt. er 76 medlemmer i foreningen. 
Kontingentfastsættelsen godkendt.


Pkt. 5: Indkomne forslag.
 
Formanden
havde ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
Kaare Grodal
og Mogens Pagh blev enstemmigt genvalgt.
 

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter.
 Poul Carlsen blev enstemmigt genvalgt.

Pkt. 8: Valg af revisor.
 
Finn Lendal
enstemmigt genvalgt. 

Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.
 Ingen på valg. 

Pkt. 10: Eventuelt. Poul Carlsen opfordrede alle til at finde et nyt medlem til foreningen.
Kaj Sørensen
bad om at få oplyst størrelsen på kontingenterne.
Kamma Rasmussen
oplyste kontingenterne som kr. 180,- for alm. husstande og kr., 150,- for pensionisthusstande. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand:
                      Kaare Grodal
Næstformand:
               Michael Lundegaard Augustesen
Kasserer:                      Kamma Rasmussen
Sekretær:
                      Mogens Pagh
Best.medlem:
                 Kaj Cedersted.

 Mogens Pagh, ref.