Skip to content

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen de, 10. februar 2016 i Høng.

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Finn Lendal foreslået og valgt.

Generalforsamlingen konstateret lovlig indkaldt. Ingen bemærkninger til dagsorden.

Pkt. 2:  Bestyrelsens beretning v/Formanden.

”Så er der gået endnu et år, og som sidste år er det gået over forventning. Året endte med et lille overskud, som nok skyldtes, at vi måtte aflyse et af forårets møder. De konkrete tal kommer Kamma med under næste punkt på dagsordenen.

Vi fik 7 nye medlemmer i 2015, som hermed ønskes velkommen. Men da vi mistede 9, er nettoresultatet en tilbagegang på 2, så vi har 74 medlemmer nu.

Det blev altså kun til 5 velbesøgte egentlige møder, men vi deltog også i Kalundborgs Folkemøde i foråret i Høng, og det var en så stor en succes, at vi også i år vil bruge d. 28. maj ved hallen i Høng, hvor I er meget vedkommen til at komme forbi, det er ganske gratis og uforpligtende.

Da referaterne fra møderne findes både på hjemmesiden og i medlemsbrevene, skal jeg undlade at trætte jer med omfattende referater her, men kun opfordre jer til at komme med forslag til nye emner.

Annonceringen af vore møder på DIS-Danmarks hjemmeside kører stadig problemfrit efter Mogens har overtaget jobbet med at lægge dem ind.

Samarbejdet med DIS-Holbæk kører på meget lavt niveau, men vi generer ikke hinanden.

Møderne i Kalundborg har vi flyttet fra kantinen på Skolen på Herredsåsen til Sprogcentret i Elmegade 19, 4400 Kalundborg, som vi er meget tilfreds med. Men til efteråret skal vi finde et nyt sted, da Sprogcentret flytter, og vi ikke kan flytte med.

Samarbejdet med Folkeuniversitetet kører stadig problemfrit, efter vi er skiftet fra Holbæk til Kalundborg.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, som gør det let at være formand!”

Ingen bemærkninger til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3: Regnskab v/Kassereren.

Regnskabet blev gennemgået med enkelte bemærkninger fra Kassereren.

Ingen bemærkninger til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4: Budget v/Kassereren.

  1. Kassereren fremlagde budgettet for næste år.
  2. Kassereren foreslog uændret kontingent for næste år.

Ingen bemærkninger til hverken punkt a eller b. Begge punkter enstemmigt vedtaget.

Pkt. 5: Indkomne forslag v/Sekretæren.

Eneste forslag var Bestyrelsens ændringsforslag til enkelte paragraffer i vedtægterne, som Sekretæren redegjorde baggrunden for.

Enkelte forslag af redaktionel karakter, som blev noteret.

Vedtægtsændringerne herefter enstemmigt vedtaget.

Pkt. 6: Valg til bestyrelsen.

  1. Michael Lundegaard-Augustesen – modtager genvalg.
  2. Kamma Rasmussen – modtager genvalg.
  3. Kaj Cedersted – modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslå Poul Carlsen som nyt bestyrelsesmedlem.

Michael Lundegaard-Augustesen, Kamma Rasmussen og Poul Carlsen valgt med akklamation.

Pkt.7: Valg af bestyrelsessuppleant.

a: Hans Revsbæk – modtager genvalg.

Bestyrelsen havde bedt om forslag til ny suppleant, såfremt Poul Carlsen opnåede valg.

Kaj Cedersted havde på forhånd accepteret valg som suppleant, hvis ingen anden blev foreslået.

Hans Revsbæk og Kaj Cedersted valgt med akklamation.

Pkt. 8: Valg af revisor.

Ikke på valg.

 

Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.

  1. Kaj Sørensen – modtager genvalg.

Kaj Sørensen valgt med akklamation.

Pkt. 10: Eventuelt.

Sekretæren opfordrede medlemmer til at komme med forslag til foredragsemner.

Kirsten Larsen mente, at foreningens hjemmeside blev forsømt. Der var kommet meget nyt i 2015 på nettet, som hjemmesiden burde henvise til, men der var ikke sket nogen opdatering længe.

Kirsten havde samlet en hel A4-side med oplysninger om aktuelle links, som hun ville formidle videre til foreningen.

Hun henviste i øvrigt til Facebooks to grupper om slægtsforskning, hvor man kunne få hurtig svar på sine spørgsmål, ligesom hun henviste til ”Danish Family Search”.

Dirigenten takkede for god ro og orden og overgav generalforsamlingen til Formanden.

Formanden sagde tak til Dirigenten, takkede medlemmerne for det pæne fremmøde og erklærede herefter generalforsamlingen for slut.

Herefter var der kaffepause inden aftenens foredrag v/Jørgen Kristensen.

Referat fra Jørgen Kristensens foredrag.

Efter generalforsamlingen og kaffepausen gav formanden ordet til aftenens foredragsholder, Jørgen Kristensen, medlem af DIS-Danmarks bestyrelse.

Jørgen Kristensen (JK) forklarede, at hans indlæg i aften nærmest var en inspiration til slægtsforskning i mindre kendte områder.

Han tog udgangspunkt i sin egen morfar, om hvem han kun vidste kom fra og havde boet i Herstedvester. Da han ikke havde fået mange oplysninger fra sin mor, var det svært at finde noget om morfaren.

På et tidspunkt havde JK dog hørt bynavnet Lyndby nævnt, og da han kiggede i folketællingen 1930, opdagede han, at hans morfar på det tidspunkt boede i en ejendom i denne lille by vest for Roskilde.

I folketællingen var anført matrikelnumre, og via dette nummer på adressen fandt han oplysninger i skøde-og panteprotokollerne. Her kunne JK læse, hvornår hans morfar havde købt ejendommen.

Ved et kig i Tingbøgerne på Arkivalieronline kunne han nu se, hvornår hans morfar havde købt ejendommen, og samtidig opdagede han en bemærkning om, at ejendommen havde været på tvangsauktion.

Efter denne tvangsauktion var hans morfar flyttet tilbage til Herstedvester.

I tingbøgerne kunne han se tidligere og senere ejere, ligesom købspriser for og lån i  ejendommen kunne læses.

JK kiggede herefter i Brandforsikringsprotokollen, hvor han kunne se, hvordan ejendommen var opført, herunder oprindelig form og anvendte materialer, evt. senere ombygninger samt diverse værdiansættelser.

Endelig benyttede JK sig af Kort-og Matrikelstyrelsens kort, hvor han kunne se ejendommens placering. Et besøg i Lyndby viste, at ejendommen stadig eksisterer, og JK benyttede lejligheden til at hilse på ejendommens nuværende ejere.

Jørgens Kristensens lille foredrag gav nogle fine idéer til at komme videre med eftersøgningen af aner, som man måske ikke ved så meget om.

21-02-2016, Mogens Pagh/referent

Efter Jørgen Kristensens inspirerende foredrag, konstituerede bestyrelsen sig med uændret fordeling af posterne.