Skip to content

Generalforsamling 2015

Kaare Grodal bød velkommen til 23 medlemmer og foreslog under
Pkt. 1. Valg af dirigent
   Finn Lendal som dirigent.

Finn Lendal blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der var ingen kommentarer til generalforsamlingens dagsorden. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

Pkt. 2: Formandens beretning: 

Så er det blevet min tur til at fortælle lidt om, hvad der er sket i foreningen det sidste år. 2014 er gået væsentligt bedre end forventet. Vi har fået 5 nye medlemmer, som hermed bydes velkommen i foreningen, ikke mindst Birthe, som er her i dag. Selv om 12 har meldt sig ud, har vi kun mistet 7 medlemmer netto. 

Økonomisk har året også været godt, da underskuddet kun blev godt 2000 kr. mod budgetteret godt 6000 kr. Hvis vi kan holde underskuddet omkring 2000 kr. årligt fremover, går vi først fallit om 12-14 år.

De konkrete tal kommer Kamma med under næste punkt på dagsordenen.
 

Vi har holdt 6 generelt velbesøgte møder efter sidste generalforsamling. Da referaterne findes både på hjemmesiden og i medlemsbrevene, skal jeg undlade at trætte jer med omfattende referater her, men kun opfordre jer til at komme med forslag til nye emner.

Annonceringen af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside kører problemfrit, efter at Mogens har overtaget jobbet med at lægge dem ind. 

Samarbejdet med DIS-Holbæk kører på meget lavt niveau, men vi generer ikke hinanden. 

Vi arbejder på at få et bedre lokale i Kalundborg end kantinen på Skolen på Herredsåsen, og der er vist lys for enden af tunnelen. 

Samarbejdet med Folkeuniversitetet er blevet meget bedre, efter vi er skiftet fra Holbæk til Kalundborg. 

Kirsten Larsen ville gerne rose bestyrelsen for bekendtgørelserne af vores møder på DIS-Danmarks hjemmeside”. Formandens beretning enstemmigt godkendt. 

Pkt. 3: Regnskab.  

Kasserer Kamma Rasmussen gennemgik regnskabet, som var revideret og godkendt af  revisor Finn Lendal.Regnskabet viste et underskud på kr. 2.056, 64 og en formue på kr. 28.047, 24.

Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4: Budget. 

A: Kasserer Kamma Rasmussen gennemgik forslag til budget for 2015 visende et forventet underskud på kr. 1.813,00. Der var ingen kommentarer til budgettet, som blev enstemmigt godkendt. 

B: Kasserer Kamma Rasmussen forslog uændret kontingent.

Jørgen Mortensen mente, at kontingentet burde behandles før budgettet, da et ændret kontingent ville have indflydelse på budgettet. 
Formanden
bemærkede, at et ændret medlemstal også ville have indflydelse på budgettet, og nu var forslaget fra bestyrelsen uændret kontingent.
Kirsten Larsen
spurgte om medlemstallet. Kamma Rasmussen oplyste, at vi pt. er 76 medlemmer i foreningen. 
Kontingentfastsættelsen godkendt.


Pkt. 5: Indkomne forslag.
 
Formanden
havde ikke modtaget nogen forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
Kaare Grodal
og Mogens Pagh blev enstemmigt genvalgt.
 

Pkt. 7: Valg af bestyrelsessuppleanter.
 Poul Carlsen blev enstemmigt genvalgt.

Pkt. 8: Valg af revisor.
 
Finn Lendal
enstemmigt genvalgt. 

Pkt. 9: Valg af revisorsuppleant.
 Ingen på valg. 

Pkt. 10: Eventuelt. Poul Carlsen opfordrede alle til at finde et nyt medlem til foreningen.
Kaj Sørensen
bad om at få oplyst størrelsen på kontingenterne.
Kamma Rasmussen
oplyste kontingenterne som kr. 180,- for alm. husstande og kr., 150,- for pensionisthusstande. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 
Formand:
                      Kaare Grodal
Næstformand:
               Michael Lundegaard Augustesen
Kasserer:                      Kamma Rasmussen
Sekretær:
                      Mogens Pagh
Best.medlem:
                 Kaj Cedersted.

 Mogens Pagh, ref.